7.4 Love for Smede- og maskinarbejdernes Fagforening for Esbjerg og Omegn

Kilde:

 

Formålet

Foreningens formål er:

a) at samle samtlige smede- og maskinarbejdere i Esbjerg og Omegn til en fast sammenslutning for på den måde at sikre vores medlemmer en bedre økonomisk stilling i samfundet,

b) at styrke medlemmernes åndelige evner ved afholdelse af diskussionsmøder, foredrag og oplæsninger af underholdende og belærende natur samt, når foreningens midler og kræfter tillader det, at uddanne medlemmerne i fagets teorier,

c) med tiden at anskaffe et foreningslokale, hvor medlemmerne til enhver tid kan søge ophold og adspredelse,

d) at foreningen skal være indordnet under Dansk Smede- og Maskinarbejder-Forbund for derigennem at opnå samarbejde med de øvrige fagforeninger.

 

Medlemmerne

§1 Enhver smed og maskinarbejder, som har udstået sin læretid, er berettiget til at blive medlem af fagforeningen. Ligeledes kan enhver, der arbejder som smed eller maskinarbejder (dog skal man have været i faget i mindst 4 år) blive optaget ved et møde eller en generalforsamling ved simpelt stemmeflertal.

 

§2 Medlemmerne får ved betaling af indskuddet medlemskort og et eksemplar af fagforeningens og forbundets love. Ved udtrædelsen tilbageleveres medlemskortet.

 

§3 Et medlem, der i to på hinanden følgende måneder ikke betaler kontingent, udmeldes af forbundet og har da intet krav på dette.

 

§7 Alle medlemmer har ret til at give bestyrelsen forslag vedrørende foreningens arbejde, som ønskes diskuteret på et diskussionsmøde eller generalforsamling. …

 

§9 Når et medlem eller hans hustru afgår ved døden og dette bliver meldt til formanden 3 dage før begravelsen finder sted, tilkaldes efter tur 12 af foreningens medlemmer til at ledsage den afdøde til graven. For udeblivelse uden lovlig grund bøder medlemmet 50 øre til foreningens kasse. Dog kan et medlem aftale et andet medlem som stedfortræder.

 

Administrationen

§11 Ethvert medlem som ønsker optagelse i foreningen skal betale et kontingent på 25 øre ugentligt og 1 krone i indskud.

 

 

§12 Af kontingentet indsendes det på kongressen vedtagne månedlige bidrag til forbundets kasse. Medlemmet modtager fra forbundet et fagblad.

§27 Opløses foreningen tilfalder alle penge Dansk Smede- og Maskinarbejder Forbund. Alle fysiske midler vil blive overdraget til en eventuel ny afdeling i samme by, når en sådan en senere kan dannes.

 

Disse love trådte i kraft den 9. oktober 1890. Omrevideret den 1. oktober 1894.

 

Uddrag af Love for Smede- og maskinarbejdernes fagforening for Esbjerg og Omegn, Esbjerg Byhistoriske Arkiv A1618.