4.4 Sundhedsvedtægter for Esbjerg, 1881

Efterhånden som byen Esbjerg opstod, kom mennesker til at bo tæt sammen under sanitære forhold, som ikke var egnet til en høj koncentration af mennesker. I 1881 blev der lavet en sundhedsvedtægt for den bymæssige del af Jerne Sogn for at forhindre, at byen blev en kilde til sygdom og epidemier.

 

Kilde:

 

Affald

§12

Ådsler, ekskrementer[i], dyrisk affald fra slagtning, fiskeri eller lignende må ikke henkastes på offentlig vej, gade eller plads, heller ikke i grøfter, på møddinger eller i skarnkister, men skal forsvarligt udføres af byen og nedgraves.

 

§13

Fiskeaffald: Hoveder, indvolde og fordærvet æs[ii], søstjerne, skaldyr og rådden fisk o.s.v. skal behandles som ådsler. Herfra undtages affaldet fra familiens måltid.

 

Latriner[iii]

§17

Latrinhuse må ikke være gade eller brønde nærmere end 3 alen og skal være således opført, at de ikke virker stødende på sømmelighedsfølelsen[iv] for vejfarende, ikke heller kunne udbrede lugt til vej eller gade.

 

§18

Alle latrinhuse skal indrettes til tønder eller kasser.

 

§19

Tønderne eller kasserne anbringes på et forsvarligt i cement muret gulv, der ikke ligger under det omgivende jordmons niveau. Tønderne eller kasserne skulle være tætte og afløb må ikke finde sted.

 

§20

Latriner og affaldsdynger skal renses så ofte, at der ikke udvikles skadelige eller stinkende luftarter eller stoffer deri; under særlige omstændigheder, epidemier o.s.v. kan Kommissionen påbyde efter omstændighederne afpasset hyppigere rensning og desinfektion m.v.

 

Slagterier

§23

Blodet fra slagterierne må ikke løbe ud i rendestene eller på åbne pladser, men skal opsamles og behandles som affald. Tarmskarn, Indvolde og andet affald skal optages i beholdere med forsvarligt tættet dæksel og udføres mindst 2 gange ugentlig fra 1ste april til 1ste oktober. I øvrigt skal alagterierne rette sig efter Kommissionens anordninger, når usædvanlige sundhedsforhold i almindelighed byder det.

Hvor der findes slagterier, skal gårdspladsen være brolagt.

Ved oprettelse, flytning eller forandring af slagterier bør man anmelde det til Kommissionen.

 

Lejeboliger

§34

Ingen lejebolig må overfyldes med så mange individer, at der er fare for den almindelige sundhed ved udvikling af epidemiske sygdomme. Kommission afgør det fornødne i så henseende.

 

§35

De udlejede boliger skal være tætte, tørre og vinduerne til at åbne.

 

Let moderniseret uddrag af Sundhedsvedtægt for en Del af Jerne Sogne under Ribe Amt, 1881.

 

 

 

Ordforklaring:

[i] Ekskrementer: Afføring

[ii] Æs: Madding

[iii] Latrin: Et sted, hvor mennesker kan have afføring – et lokum.

[iv] ikke virker stødende på sømmelighedsfølelsen: så man ikke synes, det er skamfuldt, uartigt eller flovt