2.4 Lov om anlæg af en havn ved Esbjerg

Anlæggelsen af Esbjerg havn skete ikke ved et tilfælde, men blev besluttet ved lov den 24. april 1868  i Rigsdagen, som det danske parlament blev kaldt indtil det i 1953 blev omdannet til Folketinget. Før en lov er gyldig skal den stadfæstes af kongen, dvs. at han skal godkende og underskrive den.

 

Kilde:

 

Vi Christian den Niende osv. G. v.[1]: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved vort samtykke stadfæstet følgende lov:

 

§1. Ved Indenrigsministerens foranstaltning anlægges i nærheden af Esbjerg en dokhavn for statskassens regning.

 

§2. Til det i § 1 omhandlede anlæg kan anvendes et beløb af 600,000 Rd. Hvoraf indtil 200,000 Rd. kommer til anvendelse i finansåret 1868-69. Herunder er ikke indbefattet indførselstold af de til anlæget anvendte materialer.

Anlæget skal være fuldført senest den 1ste januar 1871.

 

§ 3. de i Lov om Anlæg og Drift af Jernbaner i kongeriget 10 Marts 1861

§§ 5, 9, 10 og 11 indeholdte bestemmelser finder også anvendelse på dette anlæg.

 

§ 4 Indenrigsministeren fastlægger de nærmere bestemmelser om havnens benyttelse og bestyrelse samt opkrævning af havneafgifter, hvilke skal indflyde i statskassen.[2]

Hvorefter alle vedkommende har sig at rette.

 

Ordforklaring:

[1] Christian den Niende osv. G. v.: Kongen har mange forskellige titler som traditionelt nævnes i begyndelse af en lov. Her er de dog forkortet.

[2] Indflyde i statskassen: Staten skal modtage havneafgifterne

 

 

Lov om Anlæg af en Havn ved Esbjerg. (Indenrigsministeriet.)

Nedenfor kan du se loven, som den oprindelig så ud, da den blev udgivet i Lovtidende i 1868. De "krøllede" bogstaver kaldes trykte, gotiske bogstaver. Hvis du vil prøve at læse det, finder du en oversigt over bogstaverne her.

Uddrag fra Lovtidende